Objekty 2011

RSS

Informácie pre účastníkov - Vložné, ubytovanie a stravovanie

Platby

Účastníci konferencie sa môžu registrovať do 6. 11. 2011, platby musia prebehnúť do 13. 11. 2011, alebo sa dá po dohovore s organizátormi zaplatiť konferenčný poplatok na mieste pri príchode na konferenciu.

Spôsob úhrady

Pre vnútroštátne platby použite nasledujúce údaje:

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 7000269909/8180
Príjemca platby: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Variabilný symbol: 10519011
Špecifický symbol: číslo, ktoré ste dostali pri registrácii

Pre platbu zo zahraničia použite tieto údaje:

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.
SWIFT kód: SUBASKBX
Číslo účtu IBAN: SK9681800000007000269909
Príjemca platby: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Poznámka pre prijímateľa:
  1. 10519011
  2. číslo, ktoré ste dostali pri registrácii

Vložné

Vložné na konferenciu je 103 €. Vložné vo všetkých prípadoch zahŕňa účasť na prednáškach, zborník a dalšie konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, raňajky, obedy a uvítací raut.

Ubytovanie

Informácie o možnostiach ubytovania je možné získať na stránke vd.internaty.sk. Ubytovanie objednávajte priamo na na adrese kadorova@dorm.uniza.sk.

Stravovanie

Raňajky a obedy budú podávané v priestoroch menzy.