Objekty 2011

RSS

Inštrukcie pre autorov - Camera ready

Štýly

Všetky akceptované príspevky musia byť formátované v súlade s predpísanými štýlmi pre konferenciu Objekty 2011. Pre príspevky vo formáte MS-Word použite šablónu, pre príspevky v LaTeXu je pripravený štýl. Šablóna i štýl sú k dispozíci tu.

Rozsah príspevku

Dĺžka príspevku je limitovaná počtom 16 strán.

Dalšie poznámky

Odkazy na literatúru musia byť v číselnom tvare. Napr. ... popísané v [1].

Zasielanie príspevkov

Príspevky posielajte archivované vo formáte .zip s týmto obsahom:

Príspevky zasielajte pomocou webového rozhrania "Systému pre zasielánie abstraktov/príspevkov" rovnako, ako boli zasielané ponúkané príspevky.

!!! Upozornenie !!! Aby bol príspevok zaradený do zborníka, je nutné splniť všetky vyššie uvedené inštrukcie.

Uzávierka pre dodanie korektnej verzie príspevku je 23. 10. 2011. Príspevok dodaný po tomto dátume alebo nesplňujúci vyšše uvedené inštrukcie bohužial nebude možné z technických dôvodov zaradiť do zborníka. Doporučujeme preto zasielať príspevky čo najskôr. Editor zborníka Vás na formálne nedostatky upozorní a umožní Vám znovu zaslať opravenú verziu.